Harley Assist TM Ubezpieczenie Assistance Roczna ochrona Na tej stronie możesz wykupić roczną ochronę assistance

Ochrona dla Ciebie i Twojego motocykla

Start ochrony

OCHRONA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, dochowując wszelkiej staranności. W procesie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych postępujemy zgodnie z zasadami ochrony danych Unii Europejskiej.
Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe w czasie ubiegania się o ubezpieczenie oraz zgłaszania roszczenia. Możemy wykorzystywać te dane przez cały okres obowiązywania polisy ubezpieczeniowej począwszy do przyjmowania i realizacji polisy ubezpieczeniowej, zarządzania taką polisą, obsługi roszczeń, zarządzania relacjami z klientami, działań związanych z badaniami rynku i działań marketingowych (działania te mają na celu tworzenie, utrzymywanie i poszerzanie relacji z użytkownikami).
Za zgodą użytkownika możemy też zarządzać jego danymi osobowymi oraz wykorzystywać je do tworzenia analiz oraz rozwoju produktów.
Ponadto używamy danych osobowych użytkowników do zapobiegania nadużyciom finansowym i ich zwalczaniu oraz do realizacji zobowiązań ustawowych. Dane osobowe możemy udostępnić organom nadzorującymi branżę, organom regulacyjnym, agencjom ds. zapobiegania nadużyciom finansowym oraz nadzorcom baz danych roszczeń w celach związanych z ubezpieczeniem i zapobieganiem nadużyciom finansowym. Możemy przekazywać dane użytkownika innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone na podstawie przepisów prawa.
Możemy wymieniać dane z naszymi podmiotami stowarzyszonymi i zależnymi, partnerami handlowymi oraz innymi członkami grupy Allianz. Może to się wiązać z przekazywaniem danych dotyczących użytkownika do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie prawa ochrony danych obowiązują w ograniczonym zakresie lub nie obowiązują wcale. Zawsze podejmujemy zasadne kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika i we współpracy z tymi firmami wdrożyliśmy stosowne środki pozwalające nam na ostrożne obchodzenie się z danymi użytkownika.
O ile jest to dozwolone przepisami prawa, możemy nagrywać rozmowy telefoniczne, aby móc później sprawdzić, jakie dane osobowe zostały przekazane. Możemy korzystać z tych nagrań także do celów szkolenia personelu i monitorowania jakości naszych usług.
Użytkownik ma prawo do żądania kopii swoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem obsługi klienta. Szczegółowe dane kontaktowe podano na stronie Kontakt.